0 رای
2k مشاهده
مابه التفاوت پرت براي سیمان و آهن آلات طبق بخشنامه شماره 14021 / 54 – 5 / 4705 – 102 ...
0 رای
1k مشاهده
حق بیمه از مابه التفاوت بهاي قیر چگونه پرداخت می شود؟
نمایش 2 نتیجه