بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/09/15 دستورالعمل نحوه ی تعدیل آحاد بها

0 رای
3k مشاهده
قبل از ابلاغ بخشنامه جدید (173073) در سال 1382، تعدیل بر چه اساسی انجام می شده؟ یعنی اینکه دستورا...
  • shmorteza درخواست شده 3 سال قبل
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
0 رای
2k مشاهده
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه ...
0 رای
3k مشاهده
آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي س...
0 رای
3k مشاهده
در محاسبه صورت وضعیت تعدیل کارکرد بعضی از پروژه ها، در یک فصل امکان کاهش شاخص تعدیل در برخی فصول ...
0 رای
4k مشاهده
در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد...
0 رای
3k مشاهده
براساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ...
0 رای
3k مشاهده
در یک قرارداد با مدت پیمان 2 سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر 40 درصد از کل قرارداد ...
0 رای
2k مشاهده
در یک پروژه کارفرما طی سالهاي 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال هاي قبل تحویل پی...
0 رای
3k مشاهده
با توجه به دستورالعمل تعدیل آحاد بهاي پیمانها در صورتی که ضریب تعدیل در فرمول محاسبه تعدیل منفی و...
0 رای
3k مشاهده
در قراردادي با شرایط ذیل، براي محاسبه تعدیل قطعی آیا می توان به جاي 0.95 ضریب یک را در بخشنامه شم...
0 رای
1k مشاهده
در هیچکدام از بندهاي شرایط خصوصی یک پیمان از جمله بند مربوط به تعدیل عبارتی قید نگردیده است.در ای...
0 رای
2k مشاهده
آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبناي پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واق...
0 رای
2k مشاهده
در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ کار براساس فهرست بهاي سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص...
0 رای
2k مشاهده
درخصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0.95 در رابطه ضر...
0 رای
5k مشاهده
در راستاي اجراي یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن آلات پروژه به میزان 1...
نمایش 15 نتیجه