0 رای
3k مشاهده
قراردادي براساس ضوابط طرح هاي عمرانی منعقد شده است. پیمانکار در شروع قرارداد ضمانتنامه حسن انجام ...
0 رای
2k مشاهده
منظور از “امور ساختمانی” در اصلاحیه شماره 20071 / ت 30980 ه مورخ 1383/4/24 بند “...
0 رای
2k مشاهده
در ماده 11 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی مصوبه شماره 42956 / ت 28493 ه مورخ 1382/8/11 در مور...
نمایش 3 نتیجه