دسته: نشریه ها و معیارهای فنی

نشریه شماره 740
نشریه ها و معیارهای فنی

دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آجری متداول موجود 

مقدمه یکی از متداولترین نوع ساختمان موجود در کشور، ساختمانی آجری میباشد که حجم عمده ای از سـاختمانهـای اجـرا شـده و موجود در کشور را پوشش میدهد. با توجه به اینکه عمده این سازه ها فاقد مسیر بار پیوسته و کلاف قائم و افقی می…

نشریه شماره 714
نشریه ها و معیارهای فنی

دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها 

هدف هدف این دستورالعمل طراحی و ارائه ضوابط اجرایی نماها تحت اثر بارهای لرزهای، باد، ضربه و سایر عوامل محیطی و ارائه راهکارهای مناسب برای مهار آنها میباشد. ساختمان مورد بحث این دستورالعمل نماهای ساختمانی بوده و الزامات تهیه شده براساس آن ارائه شده است….

حق انتشار تمامی مطالب این سایت برای مترور پلاس محفوظ می باشد.