دسته: ضوابط و بخشنامه ها

ضوابط و بخشنامه ها

استفاده از بخشنامه ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ برای محاسبه تمدید مجاز مدت پیمان بدلیل تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل 

شرکت تارا یزد (تاسیسات – ساختمان) موضوع: تاخیرات پرداخت بازگشت به نامه شماره ۲۵۰۷-۹۶  مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در مورد اظهارنظر مطروحه مربوط به تأخیرات پرداخت به آگاهی می‌رساند، در پیمانهای که مشمول تهدید تعدیل آحاد بهای پیمان بوده و با استفاده از نشریه شماره ۴۳۱۱ منعقد…

ضوابط و بخشنامه ها

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع 

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ / ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران) و آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان به صورت سرجمع از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۱۲…

حق انتشار تمامی مطالب این سایت برای مترور پلاس محفوظ می باشد.