مصوبه افزایش نرخ سیمان خاکستری از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کارخانجات سیمان ابلاغ شد. سیمان خاکستری تحویل درب کارخانه فله (تن) پاکت ۵۰ کیلویی (تن) سیمان ۳۲۵-۱          ۱,۷۸۶,۰۴۲          ۲,۱۲۴,۰۴۲ تیپ ۲ و پوزولانی          ۱,۸۴۱,۲۸۰          ۲,۱۷۹,۲۸۰ سیمان ۴۲۵-۱          ۱,۸۵۹,۶۹۳          ۲,۱۹۷,۶۹۳…