به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله اصلاحیه بند «الف» ماده ۴۷ شرایط عمومی نشریه شماره ۴۳۱۱ به عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی…