فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۴۰۱ تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۴۶۶۰۰۰
۰۴۰۴۰۲ بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۲۴۶۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۴۰۱ تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۴۳۰۰۰۰
۰۴۰۴۰۲ بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۲۲۱۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۴۰۱ تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۳۳۶۰۰۰
۰۴۰۴۰۲ بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۱۷۶۰۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۴۰۴۰۱ تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۲۵۹۵۰۰
۴۰۴۰۲ بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۱۳۲۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۴۰۱ تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر یا مشابه آن در ازاره ساختمان، باملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۱۵۵۵۰۰
۰۴۰۴۰۲ بنایی فرش کف با سنگ لاشه، با ضخامت متوسط ۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان ۱:۶٫ مترمربع ۶۶۹۰۰