فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۲۰۱ چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۱۹۸۴۰۰
۰۳۱۲۰۲ چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۲۱۷۳۰۰
۰۳۱۲۰۳ کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. درصد -۰٫۵

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۲۰۱ چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۱۸۹۰۰۰
۰۳۱۲۰۲ چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۲۰۷۰۰۰
۰۳۱۲۰۳ کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. درصد -۰٫۰۵

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۲۰۱ چال زنی تا قطر ۸۶ میلیمتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۲۱۰۰۰۰
۰۳۱۲۰۲ چال زنی به قطر ۸۶ میلیمتر و بیشتر در هر نوع خاک به هر طول و زاویه تا ۲۰ درجه نسبت به سطح افق. متر طول ۲۷۰۰۰
۰۳۱۲۰۳ کسر بها به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ برای حفاری با زاویه بیشتر از ۲۰ درجه نسبت به سطح افق تا ۶۰ درجه به ازای هر درجه. درصد -۰٫۵