فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۱۰۱ تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب ۳۱۰۰۰
۰۳۱۱۰۲ پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. مترمکعب ۳۴۶۰۰
۰۳۱۱۰۳ پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. مترمکعب ۲۵۷۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۱۰۱ تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب ۲۶۷۰۰
۰۳۱۱۰۲ پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. مترمکعب ۳۰۸۰۰
۰۳۱۱۰۳ پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. مترمکعب ۲۲۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۱۰۱ تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب ۲۱۲۰۰
۰۳۱۱۰۲ پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. مترمکعب ۲۳۹۰۰
۰۳۱۱۰۳ پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. مترمکعب ۱۶۹۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۱۱۰۲ پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. مترمکعب ۱۹۷۰۰
۳۱۱۰۳ پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. مترمکعب ۱۳۸۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۱۰۱ تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب ۷۶۴۰
۰۳۱۱۰۲ پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای ساختمان بدنه راه و محوطه. مترمکعب ۸۷۸۰
۰۳۱۱۰۳ پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه و محوطه. مترمکعب ۵۹۶۰