کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:

  1. کسر پیش پرداخت
  2. کسر تضمین حسن انجام کار
  3. کسر بیمه تامین اجتماعی
  4. کسر مالیات بر ارزش افزوده
  5. کسر مالیات تکلیفی (از ابتدای سال ۱۳۹۵ این مالیات حذف شده است)