۱ – مبنای اندازه گیری و پرداخت سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست.

۲ – در صورتی که ضخامت مورد نیاز عایق کاری های حرارتی، بین دو ضخامت متوالی تعیین شده این فصل باشد، بهای واحد مربوط با توجه به ضخامت های قبل و بعد آن، به صورت میانیابی خطی محاسبه و پرداخت می شود.

۳ – ردیف های شماره ۱۴۱۰۰۱ تا ۱۴۱۰۰۵ مربوط به پلی اورتان با وزن مخصوص ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب منظور شده چنانچه این وزن مخصوص کمتر از ۴۰ و تا ۳۶ کیلوگرم در مترمکعب باشد، بابت هر کیلوگرم کمبود ۲% از بهای ردیف کسر می شود.

۴ – ردیف های ۱۴۱۳۰۱ تا ۱۴۱۳۰۶ مربوط به پلی استایرن با وزن مخصوص ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب منظور شده چنانچه این وزن مخصوص بیشتر از ۲۰ و تا ۳۰ کیلوگرم در مترمکعب باشد بابت هر کیلوگرم اضافی ۴% به بهای ردیف اضافه می شود.

۵ – در مورد فوم پلی استایرن که در داخل قاب نصب می شود بهای قاب بر حسب مورد جداگانه پرداخت می شود.